Vlada RS je v preteklem letu sprejela nov Zakon o pogrebni dejavnosti in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št.62/16). Zakon je pričel veljati 30.julija 2016. Ker pa vlada še ni sprejela podzakonskih aktov, se je po navodilu ministrstva izvajanje pogrebne službe vršilo na enak način kot pred sprejetjem zakona. Do danes je vlada sprejela dva predpisa, eden izmed njih Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (Ur.l.RS, 42/2017) natančneje določa, katere zahteve mora izpolnjevati podjetje, da lahko pridobi dovoljenje za opravljanje pogrebne službe s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vlada mora sprejeti še predpis, ki bo določal način priprave in potrjevanja cen, nato pa bo lokalna skupnost sprejemala nov odlok o pogrebni službi oziroma pokopališkem redu, saj to področje sedaj določajo predpisi, ki določajo izvajalca pogrebov naše podjetje, še iz prejšnjega političnega sistema.

Ne glede na počasno sprejemanje predpisov, se je podjetje JKP LOG d.o.o. na novo zakonodajo pričelo pripravljati že v preteklem letu. Tako smo uredili prostor za urejanje pokojnikov, nabavili hladilnico, uredili predprostor mrliških vežic na Barbari, medtem ko smo ostale pogoje izpolnjevali že pred tem. Na osnovi vloge, s katero smo dokazovali izpolnjevanje pogojev, smo 3.10.2017 prvi na Koroškem pridobili dovoljenje za izvajanje pogrebne službe in smo tudi edini, ki v celoti sami z lastnimi sredstvi izpolnjujemo pogoje zakona.
Nov zakon kot obvezno javno gospodarsko službo določa 24 urno dežurno službo, ki jo zagotavlja lokalna skupnost s svojim javnim podjetjem. In kaj pomeni 24 urna dežurna služba:
»24 urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le teh, če ta zakon ne določa drugače.« (navajamo prvo točko 8.člena zakona).

To pomeni, da lahko vsak prevoz od kraja smrti do hladilnice opravi le izvajalec javne službe, ki je upravljavec pokopališča. JKP LOG d.o.o. je upravljavec pokopališča Barbara, Šentanel, Kotlje, Strojna, Črna na Koroškem, Javorje in Koprivna. Prav tako pa smo izvajalec vseh ostalih dejavnosti, ki jih za vas izvajamo po najnižjih cenah na Koroškem.