Grobnina ali najemno razmerje

Grob ali grobni prostor lahko svojci najamejo le v primeru smrti ali prenosa najemnika groba. V prvem primeru se pri nas zglasijo svojci in se dogovorijo za najem groba, v drugem primeru pa se pri nas zglasita tako dosedanji kot bodoči najemnik ter podpišeta obrazec oziroma soglasje o prenosu najema. Pogoj za prenos je plačana grobnina.

Kaj je grobnina?

Grobnina je skupni strošek upravljanja pokopališke dejavnosti, ki se razdeli glede na število in velikost grobov. V skupni strošek so zajeti vsi stroški za vzdrževanje pokopališča.

Račun za grobnino vsem najemnikom izda JKP LOG d.o.o. enkrat letno. V kolikor grobnina ni plačana v roku, izstavimo najprej opomin, nato postopamo v skladu z zakonodajo.

Ali lahko vrnem grobni prostor?

Lahko, vendar se mora najemnik zglasiti pri nas osebno. Podpisal bo izjavo o odstopu od najema ter se zavezal pokriti stroške raztrosa pepela in izdelave napisa na skupno napisno tablo, v kolikor bo želel, da se pokojnika/e napiše na njej.

Ali je grob mogoče kupiti?

Groba ni mogoče kupiti, saj so lastniki zemljišča pokopališč, s katerimi JKP LOG upravlja, v lasti lokalnih skupnosti. Prav tako ni mogoče groba kupiti pred smrtjo.

Kakšne so posledice prenehanja najemne pogodbe?

Ukrepe v primeru prenehanja najemne pogodbe določa Odlok o pokopališkem redu na območju občin Ravne na Koroškem in Prevalje.
V kolikor najemnik groba prekine najemno razmerje, mora na lastne stroške odstraniti nagrobnik, sicer na njegove stroške to uredi upravljavec pokopališča v roku treh mesecev od prekinitve najemnega razmerja. Nagrobni spomenik hrani upravljavec zatem še šest mesecev. V kolikor gre za žarni grob, v katerem so shranjene žare s pepelom pokojnih, lahko upravljavec pokopališča opravi raztros pepela pokojnih iz žar na prostoru za raztros pepela, za katere je bilo prekinjeno najemno razmerje in sicer v treh mesecih po prekinitvi najemne pogodbe.